آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده | صنایع ریخته گری ایران
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

  • تاريخ انتشار : چهارشنبه 15 شهریور 1396
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

اطلاعیه : ارسال مشخصات سهام داران جهت واریز حق تقدم